Alumni and Former Staff

Former Faculty

 • Prof. Alyn Rockwood

 • Prof. Antoine Vigneron                    
 •  Prof. Ganesh Sundaramoorthi

Former Research Scientists

 • Francisco Avila Beltran

 • Mousumi Pain

 • Liangliang Nan
 • Dr. Dongming Yan

 • Thomas Theussl

 • Biswarup Choudhury
 • Dr. Yong-Liang Yang

 • Mohamed Aly

 • Jens Schneider

Postdoctoral Fellows

 • Pedro de Castro

 • Johanna Beyer

 • Omar Arif

 • Pengbo Bo

 • Matteo Ciucci

 • Lei Huang

 • Philipp Grohs

 • Yukie Nagai

 • Yancheng Bai 

 • Ibrahim Alsolami
 • Michael Barton

 • Yuanhao Cao

 • Richard Clawson

 • Ben Romdhane

 • Mikhail Skopenkov

 • Ruiyong Sun

 • ZhaoJin Lu

 • Ronell Sicat

 • Lubin Fan
 • Xiaohong Jia

 • Jun Wang

 • Niels Lubbes

 • Youyi Zheng

 • Ronell Sicat

 • Baoyuan Wu

 • Feilong Yan

 • Yi Jun Yang

 • Ganzhao Yuan

 Ph.D. Students

 • Amal Aboulhassan

 • Ali Awami

 • Daniel Binham

 • Ali Charara

 • Caigui Jiang

 • Wito Engelke

 • Gustavo Chavez Chavez

 • Ling Shi

 • Yanchao Yang

 • Xiang Sun

 • Han Liu

 • Marei Algarni

 • ChengCheng Tang

 • Thomas Hollt

 • Andrew Yip

 • Sara Shaheen

 • Lama Affara

 • Naeemullah Khan

Master Students

 • Suhib Alsisan

 • Francisco Xavier Franco Espinoza

 • Imene Boudellioua

 • Noor Bafageeh

 • Haneen Mohammed
 • ​Christhopper Armenta

 • Mudassir Massod

 • Jose Alejandro Gollaz

 • Wenting Wu
 • Abdel Rhaman El Haddad

 • Dan Lecocq

 • Xin Zhao

 • Tarek Mahmoud